مسابقه!!!!!

<html>
<head>
<title><-BlogTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="designer" content="Blog Skin">
<meta name="author" content="<-BlogAuthor->">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">
<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs, Blogskin">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->">
<meta name="designerUrl" content="http://www.blogskin.ir/">
<style>
.top{background:url(http://blogskins.ir/47/top.jpg) no-repeat top right;height:168;width:100%}
</style>
</head>

<body>
<div align=center id=ali><div style="width:1003">
<div class="blogskin-bg"><div class="blogskin-back">
<div class="blogskin">

<div class="top">
<div class="top-blogskin"><div style="float:right;width:780">
<div style="padding-top:15">
<div class="topskin"></div>
<a href="/">صفحه اول</a>
<a href="<-BlogArchiveLink->">آرشیو مطالب</a>|
<a href="mailto:<-BlogEmail->">پست الکترونیک</a>|
<a href="http://sama.lu.ac.ir/" target="_blank">سیستم سما</a>|
<a href="http://www.lu.ac.ir" target="_blank">دانشگاه لرستان</a>
</div>

</div>
<div class="tarikh"></div>
</div>

<div class="titr"><-BlogTitle-></div><div class="des"><-BlogDescription-></div>
</div>

<div class="top-link">
<div class="top-blogskin2">
<div style="float:right;width:710px;direction:rtl; height:20px">
<div style="padding:3 20 0 0">
<a href="#postz">آخرین مطالب</a>
<a href="#linkz">لینک دوستان</a>
<a href="#linkz" title="تماس با مدیران ">تماس با ما</a>
</div></div>

<form method="Get" action="http://google.com/search" class="sch"><input name="sitesearch" value="<-BlogUrl->" type="hidden">
 <a href="<-BlogXmlLink->" title="RSS"><img border="0" src="http://blogskins.ir/47/x.gif" width="25" height="20"></a>&nbsp;&nbsp;
 <input type="text" name="q" size="21" class="txt">&nbsp;&nbsp;<input type="submit" value=" " class="but">
</form>

</div>
</div>

<div class="mainbg">

<div class="mainr">

<div class="menu">

<BlogProfile><div class="tmenu b5"><div class="tmenu2">معرفی سایت</div></div>
<div class="xmenu">
<div class="xmenu2">
<BlogPhoto><center>
      <img src="<-BlogPhotoLink->"></center></BlogPhoto>
     <br><-AboutAuthor->
</div>
  </div>
<div class="bmenu"></div></BlogProfile>

<BlogTagsBlock>
<div class="tmenu"><div class="tmenu2">موضوعات</div></div>
<div class="xmenu">
<BlogTags><div class="xmenu1"><a href="<-TagLink->"><-TagName-> (<-TagWeight->)</a></div></BlogTags>
</div>
<div class="bmenu"></div></BlogTagsBlock>

<BlogAuthorsBlock>
<div class="tmenu b6"><div class="tmenu2">نویسندگان</div></div>
<div class="xmenu">
<BlogAuthors><div class="xmenu1"><a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></div></BlogAuthors>
</div>
<div class="bmenu"></div></BlogAuthorsBlock>

<div class="tmenu b2"><div class="tmenu2">امکانات جانبی</div></div>
<div class="xmenu">
<div class="xmenu2">
<div id="c" style="text-align:center">
<-BlogCustomHtml-><br><a target="_blank" style="text-decoration:none"href="http://www.1abzar.com"></a></h1></div>
<!-- Statistics by www.1abzar.com --->
</div>
</div>
<div class="bmenu"></div>


</div>
</div>

<div class="mainl">

<div class="post">

<!--------------- block sabet ---------------------->
<blogskin><div class="ad1"></div><div class="xpost"><div class="page22">

<a href="http://www.lu90pcs.persianblog.ir" target="_blank">به وبلاگ دانشجویان مهندسی نرم افزار ورودی 90 دانشگاه لرستان خوش آمدید</a>

</div></div><div class="ad3"><br></div></blogskin>
<!--------------- block sabet ---------------------->

<blogpost>
<div class="tpost"><div class="title"><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></div>
<div class="tag"><div class="tagz"></div><div class="tagz2">تاریخ : <-PostDate-></div></div></div>
    
<div class="xpost"><div class="hid"><-PostContent-><br><br><BlogExtendedPost><b><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب...</a></b></BlogExtendedPost>
 </div></div>
<div class="bpost">
<div class="date"><div>ارسال توسط <-PostAuthor-></div></div>
<div class="nz"><BlogComment>نظرات (<-count->)</BlogComment></div></div>
</blogpost>

<blogpage>
<div class="tpost"><div class="title"><a href="<-pageLink->" target="_blank"><-PageTitle-></a></div>
<div class="tag"></div></div>
    
<div class="xpost"><div class="hid"><-PageContent-></div></div>
<div class="bpost"></div>
</blogpage>

<blogarchivepage>
<div class="tpost-x" >عناوین مطالب</div>
<div class="xpost"><BlogArchiveItems><div class="xpost2"><a href="<-PostLink->"><-posttitle-></a> :: <-PostDate-></div></BlogArchiveItems>
</div><div class="bpost-x"></div></blogarchivepage>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<div id="postz">
<div class="tpost-x" >آخرین مطالب</div>
<div class="xpost"><BlogPreviousItems items="10">
<div class="xpost2"><a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->"><-PostTitle-></a></div></BlogPreviousItems>
</div><div class="bpost-x"></div></div>

<BlogpagingBlock><div class="ad1"></div>
<div class="xpost">
<div class="page22">
<NextPage><a style="float:left" href="<-NextPage->">← صفحه بعد</a></NextPage> 
<PreviousPage><a style="float:right" href="<-PreviousPage->"> صفحه قبل → </a></PreviousPage>
</div>
</div><div class="ad3"><br></div>
</BlogpagingBlock>

<div id="weblog-blogskin"></div>
</div></div><div class="mainr"><div class="menu">
 
<div class="tmenu b3"><div class="tmenu2">آرشیو مطالب</div></div>
<div class="xmenu">
<BlogArchive><div class="xmenu1"><a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></div></BlogArchive></div>
<div class="bmenu"></div>

<BlogpagesBlock>
<div class="tmenu b8"><div class="tmenu2">صفحات سایت</div></div>
<div class="xmenu"><Blogpages>
<div class="xmenu1"><a href="<-PageLink->"><-PageTitle-></a></div></Blogpages>
</div>
<div class="bmenu"></div></BlogpagesBlock>

<!------------block ----------------------->
<div class="tmenu b2"><div class="tmenu2">آمار کامل</div></div>
<div class="xmenu"><div class="xmenu2">
<center>

<-persianstat->
<!-- Statistics by www.1abzar.com --->
</center>
</div></div><div class="bmenu"></div>
<!------------block ----------------------->

</div>
</div>

</div>

<div class="footer">
<div class="right">
<div class="form">فرم تماس با ما</div>
<div class="txt">
<FORM METHOD="POST" ACTION="http://blogskins.ir/45/email.php" name="blogskin" onsubmit="return checkform()" target="_blank">

<INPUT NAME="email" value="adres@yahoo.com" style="display:none">

<div>نام و نام خانوادگی: <INPUT NAME="name" class="ii" autocomplete="off"></div>
<div>پست الکترونیک : <INPUT NAME="adres" class="ii" autocomplete="off"></div>
<div> <TEXTAREA onfocus="javascript:;if (this.value =='در این قسمت متن خود را بنویسید.'){ this.value = ''}" name="msg" class="ix">در این قسمت متن خود را بنویسید.</TEXTAREA></div>
<div><center><INPUT TYPE="image" src="http://blogskins.ir/47/send.jpg"></center></div>
</FORM></div>
</div>
<div class="left" id="linkz">
<div class="linkz">
<div class="titrx">پیوند های وبلاگ</div>
<div class="zz">
<BlogLinksBlock>
<BlogLinks><div><div><a target="_blank" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a></div></div></BlogLinks>
</BlogLinksBlock>

</div>
</div>
<div class="rss"><br><a href="#ali" title="بالای صفحه"><img border="0" src="http://blogskins.ir/47/x.gif" width="70" height="60"></a></div>

<div class="down"><div class="ft">
تمام حقوق این وبلاگ و مطالب آن متعلق به <a href="/"><-BlogTitle-></a> می باشد.</div>
</div></div>

/ 3 نظر / 66 بازدید
رسول کرمی

این کلاسی که من دیدم اگه جایزه این کار صد میلون هم باشه یکی همکاری نمیکنه ولی اگه بگی جایزش چیه من خودم انجامش میدم

مهدیه حسابی

من همکاری میکنم[لبخند]

given heart

مسابقه دو ندارین؟